ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Penjagaan ke atas Orang dan HartaSeksyen 96. Cagaran hendaklah diberikan

(1) Jika seseorang dilantik oleh Mahkamah menjadi penjaga bagi harta seseorang kanak-kanak, maka dia hendaklah, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya, memberikan cagaran dengan nilai-nilai sebanyak yang ditetapkan bahawa dia akan melaksanakan kewajipan-kewajipannya sebagai penjaga dengan sewajarnya.

(2) Cagaran itu hendaklah diberikan mengikut cara yang ditetapkan pada masa itu bagi penerima-penerima yang dilantik oleh Mahkamah; dan penjaga yang dilantik itu hendaklah mengemukakan akaun-akaunnya pada tempoh-tempoh yang diperintahkan, dan hendaklah membayar apa-apa baki yang diperakui kena dibayar olehnya ke dalam Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan bagi penerima-penerima.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.