ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 25. Pendaftaran

Perkahwinan selepas tarikh yang ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin di dalam Negeri Sembilan dan perkahwinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin di dalam Negeri Sembilan hendaklah didaftarkan mengikut Enakmen ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.