ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Hadhanah atau Penjagaan Kanak-KanakSeksyen 88. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat

(1) Sesuatu perintah jagaan boleh dijadikan tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan oleh Mahkamah patut dikenakan dan, tertakluk kepada syarat-syarat, jika ada, yang dipakai dari semasa ke semasa, perintah itu hendaklah mengehakkan orang yang diberi jagaan itu untuk memutuskan semua hal yang berhubungan dengan membesarkan dan pendidikan kanak-kanak itu.

(2) Tanpa menyentuh keluasan subseksyen (1), sesuatu perintah jagaan boleh—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.