Enakmen Original

MELAKA

ENAKMEN 1 TAHUN 1988
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN AGAMA BUKAN ISLAM KEPADA ORANG ISLAM 1988


Tarikh Persetujuan DiRaja :3 Jun 1988
Tarikh disiarkan dalam Warta :23 Jun 1988
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 1990 [M. P.U. 28/89]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah

Seksyen 1. Nama, mula berkuatkuasa dan pemakaian.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Criterion bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam.
Seksyen 4. Kesalahan memujuk, mempengaruhi, atau menghasut orang Islam supaya mengubah kepercayaan.
Seksyen 5. Kesalahan mendedahkan orang Islam berumur di bawah lapan belas tahun kepada pengaruh-pengaruh agama bukan Islam.
Seksyen 6. Kesalahan mendekati orang Islam untuk mendedahkannya kepada apa-apa ucapan, atau pertunjukan sesuatu mengenai agama bukan Islam.
Seksyen 7. Kesalahan menghantar atau menyerahkan terbitan-terbitan mengenai apa-apa agama bukan Islam kepada orang Islam.
Seksyen 8. Kesalahan membahagikan di tempat awam terbitan-terbitan mengenai agama bukan Islam kepada orang Islam.
Seksyen 9. Kesalahan berhubung dengan penggunaan perkataan-perkataan dan perbahasaan-perbahasaan tertentu yang bersumber Islam.
Seksyen 10. Tauliah untuk menjalankan kuasa-kuasa pegawai bertauliah.
Seksyen 11. Kesalahan-kesalahan boleh tangkap dan kes-kes boleh tangkap. N.M.B. Bab 6.
Seksyen 12. Kuasa untuk menyiasat dan menangkap.
Seksyen 13. Kuasa untuk memerintah saksi-saksi hadir.
Seksyen 14. Pemeriksaan saksi-saksi.
Seksyen 15. Pendakwaan kesalahan-kesalahan.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.