Enakmen Original

NEGERI PERLIS

ENAKMEN 4 TAHUN 1993
ENAKMEN JENAYAH DALAM SYARAK 1991


Tarikh Persetujuan DiRaja :29 Disember 1992
Tarikh disiarkan dalam Warta :18 Februari 1993
Tarikh mula berkuatkuasa :8 November 2006 [Ps. P.U. 4/07]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Pemakaian.
Seksyen 4. Pengecualian prerogatif.

BAHAGIAN II - KESALAHAN-KESALAHAN

Seksyen 5. Perbuatan tidak sopan.
Seksyen 6. Perkataan tidak sopan.
Seksyen 7. Pondan.
Seksyen 8. Menghasut perempuan bersuami atau lelaki beristeri supaya bercerai atau mengingkari kewajipan dan tanggungjawab.
Seksyen 9. Khalwat.
Seksyen 10. Berkelakuan sumbang.
Seksyen 11. Muqaddimah zina.
Seksyen 12. Bersubahat melakukan kesalahan muqaddimah zina.
Seksyen 13. Liwat.
Seksyen 14. Musahaqah.
Seksyen 15. Hamil luar nikah.
Seksyen 16. Melarikan isteri orang dan menghalang suami isteri duduk bersama.
Seksyen 17. Melacur isteri atau anak.
Seksyen 18. Melacurkan diri.
Seksyen 19. Melarikan perempuan.
Seksyen 20. Menjual atau memberi anak.
Seksyen 21. Menjadi munsyikari.
Seksyen 22. Galakan maksiat.
Seksyen 23. Takfir.
Seksyen 24. Minuman yang memabukkan.
Seksyen 25. Memakan dan menjual dalam bulan Ramadan.
Seksyen 26. Anggapan.
Seksyen 27. Tidak menunaikan solat Jumaat.
Seksyen 28. Mengingkari titah perintah Raja Pemerintah.
Seksyen 29. Pungutan derma tidak mengikut Undang-undang.
Seksyen 30. Tidak menyerahkan wang atau harta yang dipungut.
Seksyen 31. Tidak menjalankan kewajipan mengikut Undang-undang.
Seksyen 32. Mendirikan Masjid berlawanan dengan UPAI(Ps.) 1963 (Sek. 75).
Seksyen 33. Mengajar Agama tanpa kebenaran.
Seksyen 34. Mengajar, menjalankan sesuatu istiadat yang bertentangan dengan Hukum syarak.
Seksyen 35. Fatwa rasmi yang berkaitan dengan hukum syarak.
Seksyen 36. Mencetak bahan-bahan yang berlawanan dengan hukum syarak.
Seksyen 37. Menghina ayat-ayat yang di pandang suci oleh orang Islam.
Seksyen 38. Menghina kuasa Raja Pemerintah dan badan-badan Agama Islam yang lain.
Seksyen 39. Menghina Agama Islam atau Fatwa.
Seksyen 40. Menghina Undang-undang yang berkuatkuasa di Mahkamah.
Seksyen 41. Mengingkari membantah terhadap Pegawai Majlis.
Seksyen 42. Mengingkari Perintah Mahkamah.
Seksyen 43. Maksud "membuat hina".
Seksyen 44. Mendedahkan perkara-perkara yang dibincangkan tanpa mendapat kelulusan.
Seksyen 45. Mengeluarkan Perintah dari semasa ke semasa.
Seksyen 46. Bersubahat.
Seksyen 47. Pembelaan pegawai-pegawai tertentu.

BAHAGIAN III - PELBAGAI

Seksyen 48. Memberi keterangan palsu.
Seksyen 49. Hukuman bagi keterangan palsu.
Seksyen 50. Pemansuhan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.