ENAKMEN 3 TAHUN 2005
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2005

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 3. Kecualian prerogatif

Tiada apa-apa jua yang terkandung dalan Enakmen ini boleh mengurangkan atau menyentuh hak-hak dan kuasa-kuasa prerogatif Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan sebagai Ketua Agama Islam dalam Negeri Pahang sebagaimana yang ditetapkan dan dinyatakan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.