Enakmen Original

NEGERI PERLIS

ENAKMEN 5 TAHUN 1993
ENAKMEN PROSEDUR MAL MAHKAMAH SYARIAH 1991


Tarikh Persetujuan DiRaja :20 Januari 1993
Tarikh disiarkan dalam Warta :18 Februari 1993
Tarikh mula berkuatkuasa :8 November 2006 [Ps P.U. 5/07]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Pemakaian.

BAHAGIAN II - BENTUK PROSIDING

Seksyen 4. Saiz dan format.
Seksyen 5. Bahasa.
Seksyen 6. Tajuk dan notakaki.
Seksyen 7. Penolakan.

BAHAGIAN III - PIHAK-PIHAK

Seksyen 8. Takrif.
Seksyen 9. Menukar pihak-pihak.
Seksyen 10. Perintah perwakilan.
Seksyen 11. Wakil.
Seksyen 12. Pindaan dan penyampaian.
Seksyen 13. Orang yang tidak berkeupayaan.
Seksyen 14. Persetujuan bagi pihak orang yang tak berkeupayaan.
Seksyen 15. Peruntukan am mengenai ketidakupayaan.
Seksyen 16. Prosiding luar Aturan.
Seksyen 17. Pemecatan.
Seksyen 18. Plaintif belum cukup umur yang mencapai dewasa.
Seksyen 19. Defendan belum cukup umur mencapai dewasa.
Seksyen 20. Pemberhentian tindakan.
Seksyen 21. Penurunan kepentingan.
Seksyen 22. Remedi kerana kemungkiran.
Seksyen 23. Penyampaian.

BAHAGIAN IV - SAMAN

Seksyen 24. Bentuk saman.
Seksyen 25. Salinan saman.
Seksyen 26. Pengeluaran dan penyampaian.
Seksyen 27. Masa penyampaian.
Seksyen 28. Kehilangan saman.

BAHAGIAN V - PEGUAM SYARIE

Seksyen 29. Memorandum retainer peguam.
Seksyen 30. Penyampaian kepada peguam.
Seksyen 31. Penukaran peguam.
Seksyen 32. Melepaskan peguam.
Seksyen 33. Pelepasan atas permohonan peguam.
Seksyen 34. Kematian.
Seksyen 35. Memberhentikan peguam enggan menandatangani memorandum.

BAHAGIAN VI - PENYAMPAIAN

Seksyen 36. Alamat penyampai.
Seksyen 37. Cara penyampaian.
Seksyen 38. Ketidakterimaan.
Seksyen 39. Penyampaian kepada peguam.
Seksyen 40. Penyampaian di alamat penyampaian.
Seksyen 41. Tarikh kembalikan saman.
Seksyen 42. Tarikh kembalikan prosiding lain.
Seksyen 43. Tempat dan masa.
Seksyen 44. Hal-hal tertentu.
Seksyen 45. Penyampaian ganti.
Seksyen 46. Bukti penyampaian.
Seksyen 47. Perubahan perintah.
Seksyen 48. Pengeluaran waran sebagai ganti atau sebagai tambahan kepada saman.

BAHAGIAN VII - PENYAMPAIAN DI LUAR BIDANG KUASA

Seksyen 49. Bila dibenarkan.
Seksyen 50. Bentuk perintah.
Seksyen 51. Penyampaian di negeri lain dalam Persekutuan.
Seksyen 52. Perubahan perintah.
Seksyen 53. Seksyen 48 terpakai.

BAHAGIAN VIII - SURAT GUAMAN

Seksyen 54. Pernyataan tuntutan.
Seksyen 55. Bentuk pembelaan.
Seksyen 56. Bentuk pembelaan.
Seksyen 57. Tuntutan balas.
Seksyen 58. Pembelaan terhadap tuntutan balas.
Seksyen 59. Tawaran.
Seksyen 60. Jawapan.
Seksyen 61. Penolakan dan pindaan.
Seksyen 62. Butir-butir.

BAHAGIAN IX - BAYARAN KEPADA MAHKAMAH

Seksyen 63. Bayaran masuk.
Seksyen 64. Bayaran keluar.
Seksyen 65. Perintah untuk bayaran keluar.
Seksyen 66. Kos.
Seksyen 67. Relif lain.
Seksyen 68. Beberapa orang defendan.
Seksyen 69. Tawaran.
Seksyen 70. Tuntutan balas.

BAHAGIAN X - PERMOHONAN

Seksyen 71. Borang.
Seksyen 72. Permohonan lisan.
Seksyen 73. Semasa perbicaraan.
Seksyen 74. Perbicaraan.
Seksyen 75. Terma.
Seksyen 76. Keterangan.
Seksyen 77. Perintah sementara.

BAHAGIAN XI - PENZAHIRAN

Seksyen 78. Diskoveri dokumen dan fakta-fakta.
Seksyen 79. Pemeriksaan dokumen.
Seksyen 80. Keistimewaan.

BAHAGIAN XII - PINDAAN

Seksyen 81. Surat guaman.
Seksyen 82. Prosiding cacat.
Seksyen 83. Acara.
Seksyen 84. Kesilapan.

BAHAGIAN XIII - PEMINDAAN PROSIDING

Seksyen 85. Acara.
Seksyen 86. Acara perjalanan prosiding yang dipindahkan.
Seksyen 87. Perbelanjaan pemindahan.
Seksyen 88. Pemindahan kepada dan daripada Mahkamah lain.

BAHAGIAN XIV - SULH, TARIK BALIK DAN PENYELESAIAN

Seksyen 89. Sulh.
Seksyen 90. Tarik balik tuntutan.
Seksyen 91. Kos.
Seksyen 92. Kesan ke atas prosiding-prosiding di masa depan.
Seksyen 93. Penggantungan.
Seksyen 94. Tarik balik.
Seksyen 95. Penyelesaian.

BAHAGIAN XV - SAPINA

Seksyen 96. Permohonan dan borang.
Seksyen 97. Dokumen.
Seksyen 98. Rekod Mahkamah.
Seksyen 99. Tarikh kembalikan.
Seksyen 100. Tawaran perbelanjaan.
Seksyen 101. Penyampaian.
Seksyen 102. Orang dalam tahanan.
Seksyen 103. Kehadiran saksi.
Seksyen 104. Kegagalan menghadiri.
Seksyen 105. Menghina Mahkamah.
Seksyen 106. Hadirin dalam Mahkamah.

BAHAGIAN XVI - AFIDAVIT

Seksyen 107. Di hadapan siapa bersumpah.
Seksyen 108. Borang-borang.
Seksyen 109. Afidavit salah aturan.
Seksyen 110. Ekshibit
Seksyen 111. Penolakan.
Seksyen 112. Pindaan.
Seksyen 113. Memfailkan.
Seksyen 114. Pemeriksaan balas.

BAHAGIAN XVII - PERBICARAAN

Seksyen 115. Perbicaraan dalam Mahkamah.
Seksyen 116. Kehadiran.
Seksyen 117. Ketidakhadiran pihak-pihak.
Seksyen 118. Tindakan tidak dibela.
Seksyen 119. Tuntutan balas.
Seksyen 120. Tuntutan bersaling.
Seksyen 121. Nota keterangan.
Seksyen 122. Dokumen.
Seksyen 123. Hujah.
Seksyen 124. Kuasa Mahkamah.
Seksyen 125. Perbicaraan belum selesai.
Seksyen 126. Penangguhan.

BAHAGIAN XVIII - PENGHAKIMAN DAN PERINTAH

Seksyen 127. Membaca penghakiman.
Seksyen 128. Penghakiman atas persetujuan.
Seksyen 129. Penentuan penghakiman atau perintah.
Seksyen 130. Ansuran, bila mesti dijelaskan.
Seksyen 131. Perintah ansuran.
Seksyen 132. Penyampaian perintah.
Seksyen 133. Tarikh penghakiman atau perintah.
Seksyen 134. Peruntukan-peruntukan tambahan.

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAAN

Seksyen 135. Takrif.
Seksyen 136. Kewajipan mematuhi.
Seksyen 137. Kebenaran perlaksanaan.
Seksyen 138. Mengeluarkan perintah perlaksanaan.
Seksyen 139. Tempoh perintah.
Seksyen 140. Perkara-perkara oleh perintah.
Seksyen 141. Penyelesaian.
Seksyen 142. Jenis-jenis perlaksanaan.
Seksyen 143. Penyitaan dan penjualan.
Seksyen 144. Garnishmen.
Seksyen 145. Kumpulan wang dalam Mahkamah.
Seksyen 146. Penyitaan dan Penyerahan.
Seksyen 147. Deposit perbelanjaan.
Seksyen 148. Masa penyerahan.
Seksyen 149. Memasuki premis.
Seksyen 150. Resit.
Seksyen 151. Penggunaan hasil.
Seksyen 152. Perbelanjaan.
Seksyen 153. Penyata kepada perintah.
Seksyen 154. Inventori.
Seksyen 155. Arahan khas.
Seksyen 156. Penyampaian kepada bailif.
Seksyen 157. Pembayaran keluar.
Seksyen 158. Penjualan.
Seksyen 159. Memenjarakan.
Seksyen 160. Penggantungan pelaksanaan.
Seksyen 161. Pemakaian.

BAHAGIAN XX - PEMBAHAGIAN KADAR

Seksyen 162. Hasil jualan dibahagi secara kadar di antara penghutang penghakiman.
Seksyen 163. Acara mendapat perintah tahanan kemudian, dll.
Seksyen 164. Harta yang ditahan oleh perintah atau hukuman oleh berbagai Mahkamah.

BAHAGIAN XXI - SAMAN PENGHUTANG PENGHAKIMAN, WARAN TANGKAP DAN LAIN-LAIN

Seksyen 165. Saman penghutang penghakiman.
Seksyen 166. Waran tangkap.
Seksyen 167. Notis penghakiman.
Seksyen 168. Deposit sebelum perintah memenjara.
Seksyen 169. Tangkapan penghutang penghakiman.
Seksyen 170. Tangkapan sebelum penghakiman.
Seksyen 171. Penyampaian permohonan.
Seksyen 172. Permohonan tahan harta tak alih.
Seksyen 173. Deposit mengenai penahanan.
Seksyen 174. Acara rampasan.
Seksyen 175. Tuntutan oleh pihak ketiga.
Seksyen 176. Tarikh perintah tangkap.
Seksyen 177. Pelepasan perintah.
Seksyen 178. Askar.
Seksyen 179. Tangkapan oleh Mahkamah lain.

BAHAGIAN XXII - PERINTAH SEMENTARA MENGENAI HARTA

Seksyen 180. Perintah Perlindungan.

BAHAGIAN XXIII - PERBICARAAN BANTAHAN

Seksyen 181. Takrif.
Seksyen 182. Bantahan.
Seksyen 183. Bailif tidak boleh menjual.
Seksyen 184. Pelepasan harta.
Seksyen 185. Perbicaraan.
Seksyen 186. Nilaian.
Seksyen 187. Penyampaian kepada bailif.

BAHAGIAN XXIV - SHURAKAK (INTERPLEADER)

Seksyen 188. Di mana dibenarkan.
Seksyen 189. Aturcara.
Seksyen 190. Perbicaraan.
Seksyen 191. Pihak-pihak tak hadir.
Seksyen 192. Kos dan penjualan.

BAHAGIAN XXV - TUNTUTAN SEWA (DISTRES)

Seksyen 193. Borang permohonan.
Seksyen 194.
Waran tuntutan sewa.
Seksyen 195. Kuasa bailif.

BAHAGIAN XXVI - WASI DAN PENTADBIR

Seksyen 196. Taksiran.
Seksyen 197. Kos pihak menuntut.
Seksyen 198. Hukuman terhadap harta pesaka.
Seksyen 199. Hukuman de bonis futuris.
Seksyen 200. Borang perintah.

BAHAGIAN XXVII - KUASA KADI DAN PENDAFTAR

Seksyen 201. Kuasa.
Seksyen 202. Kuasa Kadi dalam Mahkamah terbuka.
Seksyen 203. Kuasa Kadi.
Seksyen 204. Rujukan dan ubah perintah.

BAHAGIAN XXVIII - WANG DAN HARTA DALAM MAHKAMAH

Seksyen 205. Akaun Bank Mahkamah.
Seksyen 206. Bayaran kepada Mahkamah.
Seksyen 207. Bayaran kepada Bank.
Seksyen 208. Notis kepada yang berhak.
Seksyen 209. Pembayaran keluar.
Seksyen 210. Acara pembayaran.
Seksyen 211. Pengiriman melalui pos.
Seksyen 212. Buku akaun.
Seksyen 213. Kos penyampaian.
Seksyen 214. Kumpulan wang tak dituntut.
Seksyen 215. Harta lain.

BAHAGIAN XXIX - KOS, ELAUN DAN FEE MAHKAMAH

Seksyen 216. Kos mengikut budicara.
Seksyen 217. Taksiran.
Seksyen 218. Jaminan untuk kos.
Seksyen 219. Jurubahasa khas.
Seksyen 220. Pelan, dll.
Seksyen 221. Saksi.
Seksyen 222. Saksi pakar.
Seksyen 223. Elaun Saraan dan perjalanan.
Seksyen 224. Pembahagian.
Seksyen 225. Fee Mahkamah.
Seksyen 226. Folio.
Seksyen 227. Pembicaraan oleh Mahkamah.

BAHAGIAN XXX - MENGHINA MAHKAMAH

Seksyen 228. Notis menunjukkan sebab.
Seksyen 229. Pelaksanaan.
Seksyen 230. Menggugurkan perintah.
Seksyen 231. Penghinaan oleh perbadanan.
Seksyen 232. Perbicaraan tanpa kebenaran.

BAHAGIAN XXXI - RAYUAN

Seksyen 233. Takrif.
Seksyen 234. Notis rayuan.
Seksyen 235. Petisyen rayuan.
Seksyen 236. Rekod rayuan.
Seksyen 237. Pergantungan Perlaksanaan menunggu rayuan.
Seksyen 238. Perlaksanaan penghakiman atas rayuan.
Seksyen 239. Penghakiman Jawatankuasa Ulang Bicara.

BAHAGIAN XXXII - ORANG-ORANG PAPA

Seksyen 240. Permohonan menuntut atau membela sebagai orang papa.
Seksyen 241. Fee Mahkamah tidak dikenakan.
Seksyen 242. Orang papa tidak boleh memberhentikan tindakan dll. tanpa izin.
Seksyen 243. Kos.
Seksyen 244. Mendapat balik fee Mahkamah.

BAHAGIAN XXXIII - PERUNTUKAN AM

Seksyen 245. Borang.
Seksyen 246. Sijil Pakar.
Seksyen 247. Salinan diperakukan dan dokumen hilang.
Seksyen 248. Fee, Deposit dan perbelanjaan.
Seksyen 249. Pengecualian kakitangan Mahkamah.
Seksyen 250. Cagaran.
Seksyen 251. Memanjangkan atau memendekkan masa.
Seksyen 252. Memanjangkan dengan persetujuan.
Seksyen 253. Tak berperaturan.
Seksyen 254. Perkara-perkara lucah.
Seksyen 255. Persetujuan.
Seksyen 256. Memfailkan notis.
Seksyen 257. Kehadiran diri.
Seksyen 258. Penyampaian oleh Mahkamah lain.
Seksyen 259. Notis untuk mengakui fakta atau dokumen.
Seksyen 260. Memeriksa de bene esse.
Seksyen 261. Permohonan atau surat permintaan.
Seksyen 262. Kuasa yang sedia ada.
Seksyen 263. Penyediaan dokumen.
Seksyen 264. Hukum Syarak.
Seksyen 265. Kaedah-kaedah.
Seksyen 266. Pemansuhan.

JADUAL PERTAMA - Borang 1
JADUAL PERTAMA - Borang 2
JADUAL PERTAMA - Borang 3
JADUAL PERTAMA - Borang 4
JADUAL PERTAMA - Borang 5
JADUAL PERTAMA - Borang 6
JADUAL PERTAMA - Borang 7
JADUAL PERTAMA - Borang 8
JADUAL PERTAMA - Borang 9
JADUAL PERTAMA - Borang 10
JADUAL PERTAMA - Borang 11
JADUAL PERTAMA - Borang 12
JADUAL PERTAMA - Borang 13
JADUAL PERTAMA - Borang 14
JADUAL PERTAMA - Borang 15
JADUAL PERTAMA - Borang 16
JADUAL PERTAMA - Borang 17
JADUAL PERTAMA - Borang 18
JADUAL PERTAMA - Borang 19
JADUAL PERTAMA - Borang 20
JADUAL PERTAMA - Borang 21
JADUAL PERTAMA - Borang 22
JADUAL PERTAMA - Borang 23
JADUAL PERTAMA - Borang 24
JADUAL PERTAMA - Borang 25
JADUAL PERTAMA - Borang 26
JADUAL PERTAMA - Borang 26A
JADUAL PERTAMA - Borang 26B
JADUAL PERTAMA - Borang 27
JADUAL PERTAMA - Borang 28
JADUAL PERTAMA - Borang 29
JADUAL PERTAMA - Borang 30
JADUAL PERTAMA - Borang 31
JADUAL PERTAMA - Borang 32
JADUAL PERTAMA - Borang 33
JADUAL PERTAMA - Borang 34
JADUAL PERTAMA - Borang 35
JADUAL PERTAMA - Borang 36

JADUAL KEDUA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.