Enakmen Original

NEGERI SABAH

ENAKMEN 11 TAHUN 1998
ENAKMEN PERBADANAN BAITULMAL 1998


Tarikh Persetujuan DiRaja :29 Disember 1998
Tarikh disiarkan dalam Warta :30 Disember 1998
Tarikh mula berkuatkuasa :4 Januari 2002 [Sb. G.N. 127/2000]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.

BAHAGIAN II - PERBADANAN BAITULMAL

Seksyen 3. Penubuhan Perbadanan Baitulmal.
Seksyen 4. Komposisi Perbadanan.
Seksyen 5. Saraan dan Elaun.
Seksyen 6. Kuasa Menteri memberi arahan kepada Perbadanan.
Seksyen 7. Mesyuarat Perbadanan.
Seksyen 8. Tiada liabiliti ahli Perbadanan.
Seksyen 9. Fungsi Perbadanan.
Seksyen 10. Tugas dan kuasa Perbadanan.
Seksyen 11. Perbelanjaan diajukan kepada Baitulmal.
Seksyen 12. Kuasa menubuhkan subsidiari Perbadanan.
Seksyen 13. [Ditinggalkan].

BAHAGIAN III - PENTADBIRAN

Seksyen 14. Perlantikan Pengurus Besar.
Seksyen 15. Perlantikan pegawai dan pengkhidmat Perbadanan.
Seksyen 16. Hilang kelayakan untuk perlantikan.
Seksyen 17. Penubuhan bahagian.
Seksyen 18. Jawatankuasa.
Seksyen 19. Mesyuarat Jawatankuasa.

BAHAGIAN IV - KEWANGAN

Seksyen 20. Kumpulan Wang Baitulmal.
Seksyen 21. Kumpulan Wang Amal Jariah.
Seksyen 22. Kuasa meminjam.
Seksyen 23. Anggaran pendapatan dan perbelanjaan.
Seksyen 24. Akaun dan audit.
Seksyen 25. Penyata laporan dan maklumat.

BAHAGIAN V - TUGAS DAN KUASA SPESIFIK PENGURUS BESAR

Seksyen 26. Rancangan untuk perkembangan masa depan.
Seksyen 27. Penyebaran maklumat.
Seksyen 28. Pengurusan wang Zakat dan Fitrah.
Seksyen 29. [Ditinggalkan].

BAHAGIAN VI - PERUNTUKAN PELBAGAI

Seksyen 30. Meterai Perbadanan.
Seksyen 31. Arahan Majlis.
Seksyen 32. Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948.
Seksyen 33. Pengkhidmat Awam.
Seksyen 34. Larangan terhadap pendedahan maklumat dsb.
Seksyen 35. Prosiding sivil.
Seksyen 36. Kuasa membuat peraturan.

BAHAGIAN VII - PEMANSUHAN DAN PERUNTUKAN PERALIHAN

Seksyen 37. Undang-undang terus berkuatkuasa, dll.
Seksyen 38. Pemindahan kuasa, hak, tanggungan dan tugas.
Seksyen 39. Pindahmilik harta.
Seksyen 40. Kontrak-kontrak yang sedia ada.
Seksyen 41. Penerusan prosiding sivil dan jenayah.
Seksyen 42. Pemindahan kumpulan wang.
Seksyen 43. [Ditinggalkan].
Seksyen 44. Pencegahan kesulitan dan anomali.
Seksyen 45. Tugas tambahan Pebadanan.
Seksyen 46. Kuasa meminda Jadual.
Seksyen 47. Pemansuhan.

Jadual Pertama
Jadual Kedua

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.