Enakmen Original

NEGERI SEMBILAN

ENAKMEN 5 TAHUN 2005
ENAKMEN WAKAF (NEGERI SEMBILAN) 2005


Tarikh Persetujuan DiRaja :24 Januari 2006
Tarikh disiarkan dalam Warta :2 Februari 2006
Tarikh mula berkuatkuasa :[Belum berkuatkuasa]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Hukum Syarak.
Seksyen 4. Kecualian prerogatif.

BAHAGIAN II - MAJLIS SEBAGAI PEMEGANG AMANAH TUNGGAL

Seksyen 5. Majlis sebagai pemegang amanah tunggal.
Seksyen 6. Pendaftaran mawquf.
Seksyen 7. Mahkamah boleh memerintahkan mawquf didaftarkan.
Seksyen 8. Perakuan Mawquf.
Seksyen 9. Peletakhakan kepada Majlis.

BAHAGIAN III - TANGGUNGJAWAB MAJLIS

Seksyen 10. Wakaf khas.
Seksyen 11. Skim wakaf.
Seksyen 12. Kuasa Majlis untuk istibdal.
Seksyen 13. Tanggungjawab Majlis ke atas mawquf-alaih.
Seksyen 14. Hak Majlis sebagai mawquf-alaih.
Seksyen 15. Kuasa Majlis untuk menuntut sewa atau nilai.
Seksyen 16. Majlis berhak menggunakan sewa atau nilai termasuk hasil, untuk membayar kos pentadbiran mawquf.
Seksyen 17. Harta hendaklah dikembalikan kepada pemilik atau diserahkan kepada Baitulmal jika wakaf tidak sah.
Seksyen 18. Pelantikan Pendaftar Wakaf, Timbalan Pendaftar Wakaf, pegawai dan pekhidmat.
Seksyen 19. Tanggungjawab Pendaftar.
Seksyen 20. Penyiaran senarai mawquf.

BAHAGIAN V - PANEL PENASIHAT PENGURUSAN WAKAF

Seksyen 21. Penubuhan Panel Penasihat Pengurusan Wakaf.
Seksyen 22. Fungsi Panel Penasihat.
Seksyen 23. Majlis boleh memberi arahan am kepada Panel Penasihat.

BAHAGIAN VI - KUMPULAN WANG WAKAF

Seksyen 24. Penubuhan Kumpulan Wang Wakaf.
Seksyen 25. Pemeliharaan Kumpulan Wang Wakaf.
Seksyen 26. Kumpulan Wang Wakaf.
Seksyen 27. Perbelanjaan yang boleh dipertanggungkan ke atas Kumpulan Wang Wakaf.
Seksyen 28. Perbelanjaan Panel Penasihat.
Seksyen 29. Akaun dan laporan Kumpulan Wang Wakaf.
Seksyen 30. Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan Tahunan) 1980 tidak terpakai.

BAHAGIAN VII - PENGURUSAN WAKAF

Seksyen 31. Mawquf-alaih tidak boleh menguruskan mawquf melainkan jika dilantik oleh Majlis.
Seksyen 32. Pembangunan semula mawquf.
Seksyen 33. Pelantikan orang atau ejen yang kompeten dan berkelayakan.
Seksyen 34. Majlis hendaklah memastikan orang atau ejen melaksanakan kewajipan.

BAHAGIAN VIII - KESALAHAN-KESALAHAN DAN PENALTI

Seksyen 35. Menduduki secara haram tanah atau bangunan wakaf.
Seksyen 36. Menggunakan secara haram ruang udara.
Seksyen 37. Merosakkan tanaman.
Seksyen 38. Mengubah, memusnahkan, dsb. mawquf.
Seksyen 39. Tiada apa-apa jua boleh menyentuh kuasa Majlis untuk membuat perintah.
Seksyen 40. Menghalang mawquf-alaih menikmati manfaat, faedah atau keuntungan mawquf.
Seksyen 41. Memberikan maklumat palsu.
Seksyen 42. Ganti rugi hendaklah dibayar ke dalam Kumpulan Wang Wakaf.

BAHAGIAN IX - PENGUATKUASAAN DAN PENYIASATAN

Seksyen 43. Pemberikuasaan pegawai penguat kuasa.
Seksyen 44. Kuasa untuk menyiasat.
Seksyen 45. Menghalang pegawai penguat kuasa.
Seksyen 46. Pendakwaan.
Seksyen 47. Kuasa Ketua Pendakwa Syarie tidak disentuh.
Seksyen 48. Perintah lain oleh Mahkamah.
Seksyen 49. Pemakaian Bab 6 Bahagian VII Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Sembilan) 2003.

BAHAGIAN X - PERUNTUKAN AM

Seksyen 50. Perisytiharan.
Seksyen 51. Penentusahan surat cara oleh Mahkamah.
Seksyen 52. Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan.
Seksyen 53. Pewakilan kuasa.

BAHAGIAN XI - PERUNTUKAN PERALIHAN

Seksyen 54. Pengesahan wakaf yang dibuat sebelum permulaan kuat kuasa Enakmen ini.
Seksyen 55. Majlis hendaklah memohon kepada Mahkamah untuk mendaftarkan mawquf jika waqif tidak dapat dikesan.
Seksyen 56. Perakuan Mawquf bagi wakaf yang dibuat sebelum permulaan kuat kuasa Enakmen ini.
Seksyen 57. Peletakhakan mawquf berhubung wakaf yang dibuat sebelum permulaan kuat kuasa Enakmen.
Seksyen 58. Pelantikan pemegang amanah selain Majlis terbatal.
Seksyen 59. Majlis hendaklah mendapatkan pendapat Jawatankuasa Fatwa jika mawquf-alaih tidak dapat dikesan.

BAHAGIAN XII - PELBAGAI

Seksyen 60. Perbuatan yang dilakukan pada menjangkakan pembuatan Enakmen ini.

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.