Enakmen Original

NEGERI SEMBILAN

ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN JENAYAH SYARIAH NEGERI SEMBILAN 1992


Tarikh Persetujuan DiRaja :23 Disember 1992
Tarikh disiarkan dalam Warta :7 Januari 1993
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Jun 1993 [Ns. P.U. 7/93]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang dan Mukadimah.

BAHAGIAN I PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas, mula berkuatkuasa dan pemakaian.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Kekecualian hak kedaulatan.

BAHAGIAN II KECUALIAN AM


Seksyen 4. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang terikat atau oleh kerana silapfaham fakta percaya dirinya terikat di sisi undang-undang.
Seksyen 5. Perbuatan hakim bila bertindak secara kehakiman.
Seksyen 6. Perbuatan yang dilakukan menurut kehakiman atau perintah Mahkamah.
Seksyen 7. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dijustifikasikan, atau oleh kerana silapfaham fakta percaya dirinya dijustifikasikan oleh undang-undang.
Seksyen 8. Melakukan dengan tidak sengaja perbuatan yang sah di sisi undang-undang.
Seksyen 9. Perbuatan yang mungkin menyebabkan kerosakan tetapi dilakukan dengan tiada niat jenayah, dan bagi menahan lain-lain kerosakan.
Seksyen 10. Perbuatan kanak-kanak yang belum baligh.
Seksyen 11. Perbuatan seseorang yang tidak sempurna akal.
Seksyen 12. Bila mabuk menjadi suatu pembelaan.
Seksyen 13. Pembelaan mabuk bila dipastikan.
Seksyen 14. Perbuatan yang tidak diniatkan dan tidak diketahui sebagai mungkin menyebabkan kematian atau cedera parah, dilakukan dengan kerelaan.
Seksyen 15. Perbuatan yang tidak diniatkan bagi menyebabkan kematian, dilakukan dengan kerelaan dengan suci hati untuk faedah seseorang.
Seksyen 16. Perbuatan yang dilakukan dengan suci hati untuk faedah kanak-kanak atau orang yang tidak sempurna akal, oleh atau dengan kerelaan penjaga.
Seksyen 17. Kerelaan yang diketahui diberi dalam keadaan takut atau salahfaham dan kerelaan seorang kanak-kanak atau seseorang yang tidak sempurna akal.
Seksyen 18. Perbuatan yang sendirinya menjadi kesalahan dengan tidak bergantung kepada kerosakan yang disebabkan kepada orang yang memberi kerelaan, tidak termasuk dalam kecualian dalam seksyen 14, 15, 16.
Seksyen 19. Perbuatan dilakukan dengan suci hati untuk faedah seseorang dengan tiada kerelaan.
Seksyen 20. Pemakluman dibuat dengan suci hati.
Seksyen 21. Perbuatan yang seseorang terpaksa melakukan oleh kerana ugutan.
Seksyen 22. Perbuatan yang menyebabkan kerosakan kecil.

Darihal Hak Mempertahankan Persendirian

Seksyen 23. Apa-apa jua yang dilakukan dalam mempertahankan persendirian tidak menjadi kesalahan.
Seksyen 24. Hak mempertahankan persendirian mengenai tubuh dan harta.
Seksyen 25. Hak mempertahankan persendirian terhadap perbuatan seseorang yang tidak sempurna akal.
Seksyen 26. Perbuatan yang tiada hak mempertahankan persendirian.
Seksyen 27. Bila hak mempertahankan persendirian mengenai tubuh termasuk menyebabkan kematian.
Seksyen 28. Bila hak itu termasuk menyebabkan apa-apa kerosakan yang lain daripada kematian.
Seksyen 29. Bila hak mempertahankan persendirian mengenai tubuh bermula dan berlanjutan.
Seksyen 30. Bila hak mempertahankan persendirian mengenai harta termasuk menyebabkan kematian.
Seksyen 31. Bila hak itu termasuk menyebabkan apa-apa kerosakan yang lain daripada kematian.
Seksyen 32. Bila hak mempertahankan persendirian mengenai harta bermula dan berlanjutan.
Seksyen 33. Hak mempertahankan persendirian terhadap serangan yang boleh menyebabkan kematian bila ada bahaya kerosakan kepada seseorang yang tidak bersalah.

BAHAGIAN III DARIHAL SUBAHAT

Seksyen 34. Menyubahati sesuatu perkara.
Seksyen 35. Pensubahat.
Seksyen 36. Menyubahati dalam Negeri Sembilan kesalahan di luar Negeri Sembilan.
Seksyen 37. Hukuman bagi subahat jika perbuatan yang disubahati itu dilakukan oleh sebabnya, dan jika tiada peruntukan yang nyata dibuat bagi hukumannya.
Seksyen 38. Hukuman bagi subahat jika orang yang disubahati itu melakukan perbuatan dengan niat yang lain daripada niat pensubahat.
Seksyen 39. Liabiliti pensubahat bila suatu perbuatan disubahati dan suatu perbuatan yang lain dilakukan.
Seksyen 40. Bila pensubahat boleh dikenakan hukuman tambahan bagi perbuatan yang disubahati dan bagi perbuatan yang dilakukan.
Seksyen 41. Liabiliti pensubahat kerana kesalahan yang disebabkan oleh perbuatan yang disubahati itu lain daripada yang dimaksudkan oleh pensubahat.
Seksyen 42. Pensubahat hadir ketika kesalahan dilakukan.
Seksyen 43. Menyubahati kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara, penjawat awam yang kewajipannya ialah mencegah kesalahan.
Seksyen 44. Menyubahati kesalahan yang dilakukan oleh orang awam, atau oleh seramai lebih daripada sepuluh orang.
Seksyen 45. Penjawat awam menyembunyikan rancangan hendak melakukan kesalahan yang mana adalah kewajipannya mencegah.
Seksyen 46. Menyembunyikan rancangan hendak melakukan kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara.

BAHAGIAN IV KESALAHAN

Darihal kesalahan mengenai aqidah

Seksyen 47. Pemujaan.
Seksyen 48. Mendakwa sebagai bukan Islam.

Darihal kesalahan mengenai pencelaan agama dan institusinya

Seksyen 49. Mempermainkan dsb. ayat al-Quran atau Hadith.
Seksyen 50. Mencela, menghina, dsb. Agama Islam.
Seksyen 51. Fatwa yang berlawanan.
Seksyen 52. Perbuatan atau ajaran salah.
Seksyen 53. Mengajar Agama Islam tanpa tauliah.
Seksyen 54. Penerbitan agama yang berlawanan dengan Hukum Syarak.
Seksyen 55. Mendirikan masjid atau surau tanpa kebenaran.
Seksyen 56. Membinasakan atau mencemarkan tempat sembahyang dengan niat hendak mencela Agama Islam.
Seksyen 57. Mengganggu perhimpunan atau upacara agama.
Seksyen 58. Pencerobohan di tanah perkuburan, dsb.
Seksyen 59. Mengingkari arahan Pihak Berkuasa Agama.

Darihal kesalahan mengenai kehormatan diri

Seksyen 60. Persetubuhan haram.
Seksyen 61. Percubaan persetubuhan haram.
Seksyen 62. Perhubungan muabbad atau rairu muabbad.
Seksyen 63. Liwat.
Seksyen 64. Musahaqah.
Seksyen 65. Persetubuhan di luar tabii semulajadi.
Seksyen 66. Lelaki berlagak seperti perempuan.
Seksyen 67. Perbuatan tidak sopan.
Seksyen 68. Qazaf.
Seksyen 69. Melacurkan diri.
Seksyen 70. Muncikari.
Seksyen 71. Orang-orang yang hidup atas atau memperdagangkan pelacuran.
Seksyen 72. Melacurkan isteri atau anak.
Seksyen 73. Menjual atau memberi anak.
Seksyen 74. Menghasut perempuan bersuami atau lelaki beristeri.
Seksyen 75. Hamil luar nikah.
Seksyen 76. Memikat atau membawa pergi perempuan bersuami atau anak dara.
Seksyen 77. Memikat atau membawa pergi atau menahan dengan niat jahat perempuan bersuami atau anak dara.

Darihal kesalahan mengenai minuman yang memabukkan

Seksyen 78. Minuman yang memabukkan.
Seksyen 79. Membuat, menjual, dsb. minuman yang memabukkan.

Darihal keterangan palsu dan kesalahan-kesalahan terhadap keadilan awam

Seksyen 80. Memberi keterangan palsu.
Seksyen 81. Mereka keterangan palsu.
Seksyen 82. Hukuman bagi keterangan palsu.
Seksyen 83. Memberi atau mereka keterangan palsu dengan niat hendak mendapat sabitan atas kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara.
Seksyen 84. Menggunakan keterangan yang diketahui sebagai palsu.
Seksyen 85. Mengeluarkan atau menandatangani perakuan palsu.
Seksyen 86. Menggunakan sebagai benar suatu perakuan yang diketahui sebagai palsu dalam sesuatu perkara material.
Seksyen 87. Kenyataan palsu yang dibuat dalam sesuatu akuan yang boleh diterima di sisi undang-undang sebagai keterangan.
Seksyen 88. Menggunakan sebagai benar sesuatu akuan yang tersebut itu yang diketahui sebagai palsu.
Seksyen 89. Menyebabkan hilangnya keterangan mengenai sesuatu kesalahan yang dilakukan, atau memberi maklumat palsu mengenainya, bagi melindungi pesalah.
Seksyen 90. Ketinggalan sengaja, oleh seseorang yang terikat untuk memberi maklumat mengenai sesuatu kesalahan.
Seksyen 91. Memberi maklumat palsu mengenai sesuatu kesalahan yang telah dilakukan.
Seksyen 92. Membinasakan dokumen bagi menghalang daripada dikemukakan sebagai keterangan.
Seksyen 93. Menyamar dengan palsunya bagi maksud sesuatu perbuatan atau prosiding dalam sesuatu guaman.
Seksyen 94. Membuat tuntutan palsu dengan curang di hadapan Mahkamah.
Seksyen 95. Mendapat dengan tipuan suatu dikri atau perintah tuntutan sejumlah wang yang tidak patut dibayar.
Seksyen 96. Membuat pertuduhan palsu atas kesalahan dengan niat hendak membencana.
Seksyen 97. Dengan sengaja mencela atau mengganggu penjawat awam yang sedang menjalankan prosiding kehakiman pada mana-mana peringkat.

Darihal menghina kuasa yang sah di sisi undang-undang bagi penjawat awam

Seksyen 98. Melarikan diri bagi mengelakkan daripada disampaikan saman atau lain-lain prosiding daripada penjawat awam.
Seksyen 99. Menghalang daripada disampaikan saman atau lain-lain prosiding, atau menahannya daripada disiarkan.
Seksyen 100. Tidak menurut perintah seseorang penjawat awam bagi menghadirkan diri.
Seksyen 101. Seseorang yang terikat di sisi undang-undang mengemukakan dokumen itu kepada penjawat awam meninggalkan daripada berbuat demikian itu.
Seksyen 102. Seseorang yang terikat di sisi undang-undang memberi pengetahuan atau maklumat kepada penjawat awam meninggalkan daripada berbuat demikian.
Seksyen 103. Memberi maklumat palsu.
Seksyen 104. Enggan mengangkat sumpah apabila dikehendaki oleh penjawat awam.
Seksyen 105. Enggan menjawab soalan penjawat awam yang diberi kuasa menyoal.
Seksyen 106. Enggan menandatangani kenyataan.
Seksyen 107. Maklumat palsu, dengan niat menyebabkan penjawat awam menggunakan kuasanya yang sah di sisi undang-undang yang mendatangkan bencana kepada seseorang lain.
Seksyen 108. Menggalang penjawat awam menjalankan tugas-tugas jawatannya.
Seksyen 109. Mengingkari perintah yang diisytiharkan oleh penjawat awam.

Darihal kesalahan mengenai harta Majlis

Seksyen 110. Pendudukan menyalahi undang-undang, dll. atas tanah Majlis.
Seksyen 111. Penggunaan menyalahi undang-undang ruang udara di atas tanah Majlis.
Seksyen 112. Mengeluar atau mengalih bahan-bahan batu menyalahi undang-undang.

Darihal Pelbagai Kesalahan dan sanksi untuk mendakwa

Seksyen 113. Tidak menunaikan sembahyang Jumaat.
Seksyen 114. Menjual makanan dan makan dalam bulan Ramadhan.
Seksyen 115. Takfir.
Seksyen 116. Melaporkan pemelukan ke Agama Islam.
Seksyen 117. Rahsia.
Seksyen 118. Kegagalan membayar zakat atau fitrah.
Seksyen 119. Sanksi untuk mendakwa.

Darihal percubaan hendak melakukan kesalahan

Seksyen 120. Hukuman kerana mencuba melakukan kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara.
Seksyen 121. Pemansuhan.

JADUAL.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.