ENAKMEN 3 TAHUN 2005
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2005

BAHAGIAN X - AMSeksyen 136. Pemansuhan

(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1987 [Enakmen No. 3 tahun 1987] adalah dimansuhkan.

(2) Jika mana-mana kes atau perkara belum selesai di hadapan mana-mana Mahkamah apabila mula berkuat kuasanya Enakmen ini, peruntukan Enakmen ini hendaklah terpakai berkenaan dengan prosiding kes atau perkara itu setakat yang ia tidak menyebabkan ketakadilan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.