ENAKMEN 3 TAHUN 2005
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2005

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 4. Pemakaian

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata selainnya, Enakmen ini terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam Negeri Pahang dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam Negeri Pahang tetapi tinggal di luar Negeri Pahang.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.