Enakmen Original

NEGERI SABAH

ENAKMEN 6 TAHUN 2004
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH 2004


Tarikh Persetujuan DiRaja :30 Ogos 2004
Tarikh disiarkan dalam Warta :14 Oktober 2004
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Jun 2005 [GN 312/05]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Kecualian prerogatif.

BAHAGIAN II - MAHKAMAH SYARIAH

Penubuhan dan Bidang Kuasa

Seksyen 4. Penubuhan Mahkamah Syariah.
Seksyen 5. Pelantikan Ketua Hakim Syar'ie Negeri.
Seksyen 6. Pelantikan Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 7. Pelantikan Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 8. Tempoh memegang jawatan Hakim Mahkamah Syariah.
Seksyen 9. Pelantikan Hakim Mahkamah Rendah Syariah.
Seksyen 10. Pelantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar, Timbalan Pendaftar dan Penolong-Penolong Pendaftar.
Seksyen 11. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 12. Bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah.
Seksyen 13. Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 14. Permohonan bagi mendapatkan kebenaran untuk merayu.
Seksyen 15. Perakuan perwarisan.
Seksyen 16. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 17. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 18. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 19. Keanggotaan Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 20. Keputusan ikut majoriti.
Seksyen 21. Penerusan prosiding dalam Mahkamah Rayuan Syariah walaupun Hakim tiada.
Seksyen 22. Mahkamah terbuka.
Seksyen 23. Meterai Mahkamah.
Seksyen 24. Bahasa.
Seksyen 25. Rekod dan Akaun.
Seksyen 26. Bidang kuasa tidak meliputi orang bukan Islam.
Seksyen 27. Tindakan bersaling.
Seksyen 28. Perlindungan bagi Ketua Hakim Syar'ie Negeri, Hakim-Hakim Syar'ie, Pegawai-pegawai Mahkamah, dll.
Seksyen 29. Jawatankuasa Kaedah Mahkamah Syariah.

BAHAGIAN III - PENDAKWAAN DAN PERWAKILAN

Seksyen 30. Pelantikan Ketua Pendakwa Syar'ie dan Pendakwa-Pendakwa Syar'ie.
Seksyen 31. Pelantikan Ketua Pegawai Penguat Kuasa Agama dan Pegawai-Pegawai Penguat Kuasa Agama.
Seksyen 32. Peguam Syar'ie.
Seksyen 33. Kod Etika Hakim Syar'ie dan Pendakwa Syar'ie.

BAHAGIAN IV - PEMANSUHAN DAN PERUNTUKAN PERALIHAN

Seksyen 34. Pemansuhan dan peruntukan peralihan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.