ENAKMEN 3 TAHUN 2005
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2005

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 25. Pendaftaran

Perkahwinan selepas tarikh yang ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin dalam Negeri Pahang dan perkahwinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin dalam Negeri Pahang hendaklah didaftarkan mengikut Enakmen ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.