ENAKMEN 3 TAHUN 2005
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2005

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Relif-Relif LainSeksyen 106. Kuasa bagi Mahkamah membatalkan dan manahan perpindahan-perpindahan yang dimaksudkan untuk mengecewakan tuntutan-tuntutan nafkah

(1) Jika—

Mahkamah adalah berkuasa atas permohonan—


(2) Bagi maksud-maksud seksyen ini—

(3) Kemungkiran mematuhi sesuatu perintah yang dibuat di bawah seksyen ini boleh dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan terhadap Mahkamah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.