Enakmen 5 Tahun 2008
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008

BAHAGIAN VII - MEMELUK AGAMA ISLAMSeksyen 80. Keupayaan untuk memeluk Agama Islam

Bagi maksud Bahagian ini, seseorang yang tidak beragama Islam dan belum mencapai umur lapan belas tahun boleh memeluk Agama Islam jika dia sempurna akal atau ibu atau bapa atau penjaganya mengizinkan pemelukan Agama Islam olehnya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.