ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN IX - AMSeksyen 121. Pemansuhan.


Bahagian I, II, III, kecuali seksyen 49, 50, 51, 52, 53 dan 54, VI, VII, VIII, XIII dan seksyen-seksyen 231, 232, 233, 234, 235, 236 dan 241 Bahagian XII Enakmen 1982 adalah dengan ini dimansuhkan dan hendaklah terhenti daripada dipakai di Negeri Pahang:

Dengan syarat bahawa semua prosiding yang telah dimulakan atau apa jua yang dilakukan dengan sewajarnya di bawah peruntukan yang dengan ini dimansuhkan hendaklah diteruskan seolah-olah Enakmen ini belum diluluskan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.