ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN VI - MASJIDSeksyen 98. Jawatankuasa Kariah.


(1) Majlis boleh dengan kebenaran Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan membuat kaedah untuk -
(2) Jawatankuasa Kariah, bersama-bersama dengan Pegawai Masjid hendaklah -
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.