ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN VIII - PENDIDIKAN AGAMASeksyen 114. Pemberian daripada Kerajaan.


Pemberian yang diberi oleh Kerajaan kepada sekolah agama Islam bukan milik Kerajaan hendaklah ditadbirkan mengikut cara yang ditetapkan oleh Majlis setelah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.