ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN II - MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANGSeksyen 10. Pembatalan perlantikan.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan boleh membatalkan perlantikan mana-mana ahli Majlis -
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.