ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.


(1) Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991.

(2) Enakmen ini hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Kebawah Duli yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan dalam Warta.

(3) Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi berkuatkuasanya Bahagian atau seksyen yang berlainan Enakmen ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.