ENAKMEN 1 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

BAHAGIAN IX - MEMELUK AGAMA ISLAMSeksyen 113. Pengiktirafan muallaf sebagai orang Islam.


(1) Seseorang yang telah memeluk agama Islam dan pemelukan agama Islam itu telah didaftarkan dalam Daftar Muallaf hendaklah, bagi maksud mana-mana undang-undang Persekutuan atau Negeri, dan pada setiap masa diperlakukan sebagai orang Islam.

(2) Seseorang yang pemelukan agama Islam olehnya telah didaftarkan di bawah undang-undang mana-mana Negeri hendaklah, bagi semua maksud di Negeri Selangor, dan bagi maksud penguatkuasaan peruntukan mana-mana undang-undang di Negeri Selangor, diperlakukan sebagai orang Islam.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.