ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN VII - PEMELUKAN AGAMA ISLAMSeksyen 101. Syarat memeluk agama Islam.


(1) Syarat yang berikut hendaklah dipatuhi bagi seseorang yang memeluk agama Islam -
(2) Seseorang yang tiada boleh bercakap boleh, bagi maksud memenuhi kehendak perenggan (a) subseksyen (1), mengucapkan dua Kalimah Syahadah dengan cara isyarat yang menunjukkan makna yang terkandung dalam perenggan (b) subseksyen itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.