ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN V - KEWANGANSeksyen 83. Kuasa menetapkan zakat dan fitrah.


Majlis, dengan perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan, boleh menetapkan dari masa ke masa amaun zakat dan fitrah yang dikehendaki dibayar oleh semua orang Islam dalam Negeri Pahang.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.