ENAKMEN 1 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGORSeksyen 13. Pembatalan pelantikan.


(1) Duli Yang Maha Mulia Sultan, boleh membatalkan pelantikan mana-mana anggota Majlis jika—
[Pin. Sel. En. A5]
(2) Walau apa pun peruntukan subseksyen (1), Duli Yang Maha Mulia Sultan boleh, atas budi bicara Baginda, pada bila-bila masa membatalkan pelantikan mana-mana anggota Majlis.
[Mas. Sel. En. A5]


Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.