ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN VI - MASJIDSeksyen 94. Kuasa dan tugas Pegawai Masjid.


Pegawai Masjid yang dilantik di bawah seksyen 93 hendaklah -
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.