ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN VII - PEMELUKAN AGAMA ISLAMSeksyen 100. Keupayaan memeluk agama Islam.


Bagi maksud Bahagian ini, seseorang yang bukan beragama Islam boleh memeluk agama Islam jika ia telah mencapai umur lapan belas tahun dan sempurna akal.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.