ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN II - MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANGSeksyen 24. Cuti.


Yang Dipertua hendaklah, jika menjangka tidak akan berada di Negeri Pahang atas apa-apa sebab selama lebih daripada tiga puluh hari, memohon cuti kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan yang boleh memberi apa-apa arahan sebagaimana Baginda fikirkan patut, dan ahli-ahli yang lain dan Setiausaha hendaklah memohon cuti kepada Yang Dipertua.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.