ENAKMEN 1 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

BAHAGIAN VII - MASJIDSeksyen 105. Pengecualian masjid.


Majlis boleh, dengan kelulusan Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan dalam Warta mengecualikan mana-mana masjid daripada semua atau mana-mana peruntukan Bahagian ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.