ENAKMEN 1 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

BAHAGIAN X - PENDIDIKAN AGAMA ISLAMSeksyen 120. Sekolah agama Islam.


Tertakluk kepada Enakmen Pengawalan Sekolah-Sekolah Agama Islam 1988 [Enakmen No.2/1988] Majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk mendaftarkan sekolah-sekolah Agama Islam di Negeri Selangor.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.