ENAKMEN 1 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

BAHAGIAN VII - MASJIDSeksyen 98. Penubuhan masjid.


(1) Majlis boleh pada bila-bila masa—
(2) Majlis tidak boleh memberikan kebenarannya atau membuat penetapan di bawah subseksyen (1) melainkan jika tapak bangunan yang hendak digunakan sebagai masjid itu telah dijadikan wakaf yang berkekalan.

(3) Majlis boleh, melalui pemberitahuan dalam Warta menentukan atau meminda sempadan mana-mana kariah masjid.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.