ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN II - MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANGSeksyen 20. Kewajipan dan kuasa Setiausaha.


Tertakluk kepada apa-apa arahan yang diberi oleh Yang Dipertua kepadanya, Setiausaha hendaklah berkuasa ke atas semua surat-menyurat dan dokumen Majlis dan dalam segala hal lain menjalankan kewajipan yang telah dipertanggungkan kepadanya oleh Enakmen ini atau yang ditugaskan oleh Yang Dipertua.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.