ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN IX - AMSeksyen 116. Kaedah.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan atas nasihat Majlis boleh melalui pemberitahuan dalam Warta membuat kaedah-kaedah bagi maksud menjalankan peruntukan Enakmen ini dan khususnya, tanpa menyentuh keluasan makna peruntukan tersebut, kaedah-kaedah itu boleh memperuntukkan mengenai -
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.