ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN III - MAHKAMAH SYARIAHSeksyen 59. Rekod Mahkamah Syariah.


Mahkamah Syariah hendaklah menyimpan dan menyenggara rekod yang lengkap dan sempurna mengenai semua prosiding di dalamnya dan akaun yang lengkap dan sempurna mengenai semua transaksi kewangannya dan hendaklah diakaunkan semua wang yang diterima menurut prosedur yang ditetapkan oleh Majlis.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.