ENAKMEN 1 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003


Tajuk panjang & Mukadimah

BETA PERKENANKAN,

(MOHOR
KERAJAAN)
SHARAFUDDIN IDRIS SHAH,
Sultan Selangor

8 Julai 2003

Suatu Enakmen bagi mengadakan peruntukan baru tentang pentadbiran Agama Islam; penubuhan dan bidang kuasa Mahkamah Syariah, penubuhan dan fungsi Majlis Agama Islam Selangor, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya.
[ ]

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Badan Perundangan Negeri Selangor seperti yang berikut :



Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.