ENAKMEN 1 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

BAHAGIAN VI - KEWANGAN
Wakaf, Nazr dan Amanah.Seksyen 92. Pendapatan daripada wakaf dan nazr.


(1) Pendapatan yang diterima oleh Majlis daripada sesuatu wakaf khas hendaklah digunakan olehnya mengikut peruntukan-peruntukan yang sah bagi wakaf khas itu.

(2) Pendapatan daripada tiap-tiap wakaf selain wakaf khas dan tiap-tiap nazr am hendaklah dibayar kepada dan menjadi sebahagian daripada Baitulmal.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.