ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN VI - MASJIDSeksyen 91. Sempadan kariah masjid.


(1) Majlis boleh pada bila-bila masa menetapkan, meminda atau mengubah sempadan mana-mana kariah masjid.

(2) Setiap sempadan yang ditetapkan, dipinda atau diubah hendaklah disiarkan dalam Warta.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.