Enakmen Terkini


PAHANG

ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991
Mengandungi pindaan terkini - Phg. En. 5/01Tarikh Persetujuan DiRaja :13 Disember 1991
Tarikh disiarkan dalam Warta :19 Disember 1991
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 1992 [Phg. G.N. 53/92]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Kekecualian hak-hak prerogatif.

BAHAGIAN II - MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG

Seksyen 4. Penubuhan dan pemerbadanan Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang.
Seksyen 5. Kuasa dan fungsi Majlis.
Seksyen 6. Mohor.
Seksyen 7. Keanggotaan Majlis.
Seksyen 8. Jawatankuasa.
Seksyen 9. Tamat perlantikan.
Seksyen 10. Pembatalan perlantikan.
Seksyen 11. Perlantikan sementara.
Seksyen 12. Perlantikan hendaklah diwartakan.
Seksyen 13. Setiausaha.
Seksyen 14. Kehadiran bukan ahli dalam mesyuarat.
Seksyen 15. Mempengerusikan mesyuarat.
Seksyen 16. Kuorum.
Seksyen 17. Perjalanan urusan.
Seksyen 18. Memanggil mesyuarat.
Seksyen 19. Kuasa pengerusi mesyuarat.
Seksyen 20. Kewajipan dan kuasa Setiausaha.
Seksyen 21. Minit.
Seksyen 22. Peraturan mesyuarat dan pengundian.
Seksyen 23. Salinan keputusan.
Seksyen 24. Cuti.
Seksyen 25. Bertindak dalam perkara tergempar.
Seksyen 26. Perwakilan kuasa dan tugas.
Seksyen 27. Rahsia.
Seksyen 28. Perlantikan pegawai dan pengkhidmat Majlis.
Seksyen 29. Pengkhidmat awam.
Seksyen 30. Perlindungan ahli, pegawai dan pengkhidmat Majlis.
Seksyen 31. Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948 dipakai bagi Majlis.
Seksyen 32. Saraan dan elaun.
Seksyen 33. Prosedur.
Seksyen 34. Perlantikan Mufti.
Seksyen 35. Kuasa Mufti.
Seksyen 36. Fatwa.
Seksyen 37. Bentuk fatwa.
Seksyen 38. Pindaan, ubahsuaian atau pembatalan fatwa.
Seksyen 39. Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak.
Seksyen 40. Permintaan untuk pendapat oleh mana-mana mahkamah.
Seksyen 41. Nas yang akan diikuti.

BAHAGIAN III - MAHKAMAH SYARIAH

Seksyen 42. Penubuhan Mahkamah Syariah.
Seksyen 43. Perlantikan Hakim.
Seksyen 44. Tempoh memegang jawatan Hakim.
Seksyen 45. Perlantikan Hakim Mahkamah Rendah Syariah.
Seksyen 46. Pendaftar.
Seksyen 47. Bidangkuasa Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 48. Bidangkuasa Mahkamah Rendah Syariah.
Seksyen 49. Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 50. Permohonan untuk kebenaran merayu.
Seksyen 51. Sijil Faraid.
Seksyen 52. Bidangkuasa menyemak dan mengawas.
Seksyen 53. Bidangkuasa Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 54. Perlantikan dan keanggotaan Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 55. Keputusan majoriti.
Seksyen 56. Penerusan prosiding dalam Mahkamah Rayuan Syariah walaupun ketiadaan Hakim.
Seksyen 57. Mohor Mahkamah Syariah.
Seksyen 58. Bahasa Mahkamah Syariah.
Seksyen 59. Rekod Mahkamah Syariah.
Seksyen 60. Peraturan bersaling dengan negeri-negeri lain.
Seksyen 61. Mahkamah Syariah terbuka kepada orang ramai.
Seksyen 62. Perlindungan pegawai kehakiman.
Seksyen 63. Peruntukan peralihan ke atas kes-kes dalam pertimbangan.
Seksyen 64. Mengeluarkan orang bukan Islam daripada bidangkuasa.

BAHAGIAN IV - PENDAKWAAN DAN PERWAKILAN

Seksyen 65. Pendakwa Syarie dan Pegawai Penguatkuasa Agama.
Seksyen 66. Peguam Syarie.

BAHAGIAN V - KEWANGAN

Seksyen 67. Penubuhan Kumpulan Wang Khairat Am.
Seksyen 68. Sumbangan daripada Kerajaan Negeri.
Seksyen 69. Kumpulanwang Khairat Am di bawah Enakmen 1982.
Seksyen 70. Wakaf dan nazar.
Seksyen 71. Perletakan hak.
Seksyen 72. Modal wakaf dan nazar am.
Seksyen 73. Sekatan-sekatan ke atas pengwujudan amanah khairat.
Seksyen 74. Pendapatan daripada wakaf dan nazar.
Seksyen 75. Pengertian suratcara.
Seksyen 76. Penyata tahunan.
Seksyen 77. Audit.
Seksyen 78. Harta wakaf dan nazar.
Seksyen 79. Anggaran.
Seksyen 80. Perbelanjaan Majlis.
Seksyen 81. Banker.
Seksyen 82. Kuasa Majlis memungut zakat dan fitrah.
Seksyen 83. Kuasa menetapkan zakat dan fitrah.
Seksyen 84. Kaedah.
Seksyen 85. Bantahan.
Seksyen 86. Pungutan khairat.
Seksyen 87. Fee Mahkamah Syariah, denda dan penyitaan.

BAHAGIAN VI - MASJID

Seksyen 88. Pemegangan amanah masjid dan tanah yang berkaitan.
Seksyen 89. Sekatan membina masjid.
Seksyen 90. Penjagaan masjid dan kawasan.
Seksyen 91. Sempadan kariah masjid.
Seksyen 92. Menutup atau merobohkan masjid.
Seksyen 93. Perlantikan Pegawai Masjid
Seksyen 94. Kuasa dan tugas Pegawai Masjid.
Seksyen 95. Tauliah.
Seksyen 96. Tempoh jawatan Pegawai Masjid.
Seksyen 97. Kawalan dan arahan ke atas Pegawai Majid.
Seksyen 98. Jawatankuasa Kariah.
Seksyen 99. Pengecualian.

BAHAGIAN VII - PEMELUKAN AGAMA ISLAM

Seksyen 100. Keupayaan memeluk agama Islam.
Seksyen 101. Syarat memeluk agama Islam.
Seksyen 102. Sempurnanya pemelukan.
Seksyen 103. Status anak-anak muallaf.
Seksyen 104. Hak dan kewajipan muallaf.
Seksyen 105. Daftar Muallaf.
Seksyen 106. Pendaftaran pemelukan agama Islam.
Seksyen 107. Sijil Pemelukan Agama Islam.
Seksyen 108. Pengiktirafan muallaf sebagai orang Islam.
Seksyen 109. Menentukan sama ada orang yang tidak didaftarkan seorang Islam.
Seksyen 110. Kesalahan memberi maklumat palsu.
Seksyen 111. Kuasa membuat kaedah.

BAHAGIAN VIII - PENDIDIKAN AGAMA

Seksyen 112. Jawatankuasa Penasihat Pendidikan Agama.
Seksyen 113. Sekolah agama Islam bukan milik Kerajaan.
Seksyen 114. Pemberian daripada Kerajaan.
Seksyen 115. Pengecualian.

BAHAGIAN IX - AM

Seksyen 116. Kaedah.
Seksyen 117. Pengecualian kaedah dan perlantikan.
Seksyen 118. Pertukaran nama Mahkamah Kadi.
Seksyen 119. Pertukaran nama Mahkamah Kadi Besar.
Seksyen 120. Mahkamah Ulang Bicara di bawah Enakmen 1982.
Seksyen 121. Pemansuhan.

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA

SENARAI PINDAAN
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.