Enakmen Terkini


TERENGGANU

ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM 2001
Mengandungi pindaan terkini - En. 1/03Tarikh Persetujuan DiRaja :21 Oktober 2001
Tarikh Diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri :22 November 2001
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Ogos 2002 [Tr. GN. 403/02]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk panjang & mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuat kuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Kecualian prerogatif.

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU DAN PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAI

Seksyen 4. Penubuhan Majlis.
Seksyen 5. Pelantikan Pesuruhjaya dan Timbalan Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama dan Setiausaha Majlis.
Seksyen 6. Identiti di sisi undang-undang dan fungsi Majlis.
Seksyen 7. Majlis hendaklah membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan.
Seksyen 8. Keanggotaan Majlis.
Seksyen 9. Setiausaha.
Seksyen 10. Tamat pelantikan.
Seksyen 11. Pembatalan pelantikan.
Seksyen 12. Penyiaran pelantikan dan pembatalan dalam Warta.
Seksyen 13. Kehadiran bukan anggota dalam mesyuarat Majlis.
Seksyen 14. Mempengerusi mesyuarat.
Seksyen 15. Kuorum.
Seksyen 16. Perjalanan urusan.
Seksyen 17. Memanggil mesyuarat.
Seksyen 18. Kawalan oleh Pengerusi.
Seksyen 19. Minit.
Seksyen 20. Aturan urusan mesyuarat.
Seksyen 21. Salinan diperakui bagi ketetapan.
Seksyen 22. Permohonan cuti anggota Majlis.
Seksyen 23. Tindakan dalam hal yang perlu disegerakan.
Seksyen 24. Jawatankuasa.
Seksyen 25. Perwakilan kewajipan dan kuasa Majlis.
Seksyen 26. Perlantikan pegawai dan pekhidmat Majlis.
Seksyen 27. Kewajipan Majlis tentang kemajuan ekonomi dan sosial orang Islam.
Seksyen 28. Kuasa untuk menubuhkan perbadanan.
Seksyen 29. Kuasa untuk menubuhkan syarikat.
Seksyen 30. Kuasa untuk meminjam.
Seksyen 31. Kerahsiaan.
Seksyen 32. Pekhidmat awam.
Seksyen 33. Majlis boleh menentukan tatacaranya sendiri.
Seksyen 34. Undang-undang yang hendak diperhatikan.
Seksyen 35. Tatatertib.
Seksyen 36. Jawatankuasa tatatertib.
Seksyen 37. Peraturan-peraturan tatatertib.
Seksyen 38. Lembaga Rayuan Tatatertib.
Seksyen 39. Pengenaan surcaj.
Seksyen 40. Notis tunjuk sebab sebelum disurcaj.
Seksyen 41. Amaun surcaj.
Seksyen 42. Pemberitahuan surcaj.
Seksyen 43. Penarikan balik surcaj.
Seksyen 44. Mendapatkan surcaj.
Seksyen 45. Majlis boleh menerima pakai peraturan-peraturan, dsb.

BAHAGIAN III - PELANTIKAN MUFTI, KUASA DALAM HAL EHWAL AGAMA DAN JAWATANKUASA FATWA

Seksyen 46. Pelantikan Mufti dan Timbalan Mufti.
Seksyen 47. Fungsi Mufti.
Seksyen 48. Jawatankuasa Fatwa.
Seksyen 49. Kuasa Jawatankuasa Fatwa untuk menyediakan fatwa.
Seksyen 50. Tatacara pembuatan fatwa.
Seksyen 51. Fatwa yang disiarkan dalam Warta adalah mengikat.
Seksyen 52. Pindaan, ubahsuaian atau pembatalan fatwa.
Seksyen 53. Meminta pendapat daripada Jawatankuasa Fatwa.
Seksyen 54. Qaul muktamad yang hendaklah diikuti.

BAHAGIAN IV - PENDAKWAAN DAN PERWAKILAN

Seksyen 55. Ketua Pendakwa dan Pendakwa Syarie.
Seksyen 56. Pegawai Penguatkuasa Syariah.
Seksyen 57. Peguam Syarie.

BAHAGIAN V - KEWANGAN

Kumpulan Wang Majlis Dan Tatacara Kewangan Majlis

Seksyen 58. Penubuhan Kumpulan Wang Majlis.
Seksyen 59. Anggaran pendapatan dan belanjawan.
Seksyen 60. Perbelanjaan Majlis.
Seksyen 61. Akaun Bank.
Seksyen 62. Akaun dan laporan tahunan.

Wakaf, Nazar dan Amanah

Seksyen 63. Majlis menjadi pemegang amanah tunggal wakaf, nazar dan amanah.
Seksyen 64. Perletakan harta wakaf, nazar dan amanah pada Majlis.
Seksyen 65. Sekatan bagi pewujudan amanah khairat.
Seksyen 66. Pendapatan daripada wakaf dan nazar.
Seksyen 67. Modal wakaf dan nazar.
Seksyen 68. Pengertian suratcara tentang wakaf atau nazar.
Seksyen 69. Penyiaran senarai harta wakaf, nazar dan amanah.

Zakat dan Fitrah

Seksyen 70. Kuasa Majlis memungut zakat dan fitrah.
Seksyen 71. Pengawal, Timbalan Pengawal, Nazir dan Amil.
Seksyen 72. Taksiran zakat.
Seksyen 73. Rayuan.
Seksyen 74. Tanggungan membayar zakat.
Seksyen 75. Tanggungan membayar fitrah.
Seksyen 76. Pembayaran zakat
Seksyen 77. Pembayaran fitrah.
Seksyen 78. Resit-resit dan kira-kira.
Seksyen 79. Kuasa membuat peraturan-peraturan.

BAHAGIAN VI - MASJID

Seksyen 80. Majlis menjadi pemegang amanah tunggal bagi masjid dan tanah yang berkaitan dengannya.
Seksyen 81. Sekatan tentang penubuhan masjid dan penalti.
Seksyen 82. Penubuhan masjid.
Seksyen 83. Penyenggaraan masjid dan kawasannya.
Seksyen 84. Pelantikan Pegawai Masjid.
Seksyen 85. Tauliah Pegawai Masjid.
Seksyen 86. Tempoh jawatan Pegawai Masjid.
Seksyen 87. Kawalan dan arahan atas Pegawai Masjid.
Seksyen 88. Masjid di mana sembahyang Jumaat boleh diadakan.
Seksyen 89. Jawatankuasa Masjid.

BAHAGIAN VII - PUNGUTAN KHAIRAT

Seksyen 90. Pungutan khairat.

BAHAGIAN VIII - MEMELUK AGAMA ISLAM

Seksyen 91. Kehendak-kehendak bagi pemelukan agama Islam.
Seksyen 92. Saat memeluk agama Islam.
Seksyen 93. Tugas-tugas dan kewajipan muallaf.
Seksyen 94. Pendaftar Muallaf.
Seksyen 95. Pendaftaran muallaf.
Seksyen 96. Perakuan Memeluk Agama Islam.
Seksyen 97. Pengiktirafan muallaf sebagai orang Islam.
Seksyen 98. Penentuan sama ada orang yang tidak didaftarkan ialah seorang muallaf.
Seksyen 99. Kesalahan memberikan maklumat palsu.
Seksyen 100. Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan.
Seksyen 101. Keupayaan untuk memeluk agama Islam.

BAHAGIAN IX - PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Seksyen 102. Jawatankuasa Pengawasan Pendidikan Agama Islam.
Seksyen 103. Kesalahan mengajar agama Islam atau perkara-perkara tentang agama Islam tanpa tauliah.
Seksyen 104. Sekolah agama Islam.
Seksyen 105. Pengecualian.

BAHAGIAN X - AM

Seksyen 106. Kuasa am untuk membuat peraturan.
Seksyen 107. Pemansuhan dan kecualian.

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA

SENARAI PINDAAN
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.