ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN V - KEWANGANSeksyen 87. Fee Mahkamah Syariah, denda dan penyitaan.


Melainkan diperuntukkan selainnya dalam Enakmen ini, semua fee yang dibayar kepada Mahkamah Syariah, denda dan penyitaan yang dipungut atau dikenakan oleh Enakmen ini atau kaedah-kaedah yang dibuat di bawahnya hendaklah dibayar kepada Perbendaharaan Negeri untuk faedah Negeri Pahang.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.