ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN V - KEWANGANSeksyen 73. Sekatan-sekatan ke atas pengwujudan amanah khairat.


(1) Sama ada atau tidak dibuat secara wasiat atau pemberian semasa hampir maut (maradhul maut) tiada wakaf atau nazar yang dibuat selepas mula berkuatkuasa Enakmen ini dan melibatkan lebih daripada satu pertiga daripada harta orang yang membuatnya boleh menjadi sah berkenaan dengan bahagian yang melebihi satu pertiga itu.

(2) Tiap-tiap wakaf khas atau nazar yang dibuat selepas mula berkuatkuasa Enakmen ini adalah batal dan tak sah melainkan jika -
(3) Seksyen ini tidak boleh berkuatkuasa untuk menjadikan sah mana-mana wasiat, pemberian semasa hampir maut (maradhul maut), wakaf atau nazar yang adalah tak sah di bawah peruntukan-peruntukan Hukum Syarak.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.