ENAKMEN 1 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003


Senarai PindaanUndang-undang yang meminda

Tajuk ringkas

Tarikh mula berkuatkuasa

Enakmen A5Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) (Pindaan) 20081 Jun 2008
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.