ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN II - MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANGSeksyen 31. Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948 dipakai bagi Majlis.


Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948 hendaklah dipakai bagi apa-apa tindakan, guaman, pendakwaan atau prosiding terhadap Majlis atau terhadap mana-mana ahli, pegawai, pengkhidmat atau ejen Majlis berkenaan dengan apa-apa perbuatan, keabaian atau keingkaran yang dibuat atau dilakukan olehnya atas sifat yang sedemikian itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.