ENAKMEN 1 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

BAHAGIAN IV - MAHKAMAH SYARIAHSeksyen 72. Mahkamah terbuka.


(1) Semua perbicaraan dalam Mahkamah Syariah hendaklah, tertakluk kepada mana-mana undang-undang bertulis lain dan subseksyen (2), terbuka kepada orang ramai.

(2) Walau apa pun subseksyen (1), Mahkamah boleh memerintahkan keseluruhan atau mana-mana bahagian sesuatu perbicaraan diadakan dalam Mahkamah tertutup jika Mahkamah itu berpuas hati bahawa perbicaraan dalam Mahkamah tertutup adalah perlu atau suaimanfaat demi kepentingan keadilan atau kesopanan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.