ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN II - MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANGSeksyen 17. Perjalanan urusan.


Kecuali sebagaimana diperuntukkan selainnya dengan nyata dalam Enakmen ini, semua keputusan Majlis atas apa-apa perkara hendaklah dibuat secara syura, iaitu keputusan yang dicapai mengikut pendapat majoriti setelah sesuatu perkara dibincangkan dan jika perlu secara undi.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.