Enakmen Terkini


NEGERI SEMBILAN

ENAKMEN 10 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003
Mengandungi pindaan terkini - Ns En. 8/05Tarikh Persetujuan DiRaja :28 Februari 2004
Tarikh disiarkan dalam Warta :1 Mac 2004
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Mac 2004 [N.S. P.U. 1/2004]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
Seksyen 2. Tafsiran
Seksyen 3. Kecualian prerogatif

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN

Seksyen 4. Penubuhan Majlis
Seksyen 5. Identiti di sisi undang-undang dan fungsi Majlis
Seksyen 6. Majlis hendaklah membantu dan menasihati Yang di-Pertuan Besar
Seksyen 7. Kewajipan Majlis bagi kemajuan ekonomi dan sosial orang Islam
Seksyen 8. Kuasa untuk menubuhkan perbadanan
Seksyen 9. Kuasa untuk menubuhkan syarikat
Seksyen 10. Kuasa untuk meminjam
Seksyen 11. Keanggotaan Majlis
Seksyen 12. Penamatan pelantikan
Seksyen 13. Pembatalan pelantikan
Seksyen 14. Penyiaran pelantikan dan pembatalan dalam Warta
Seksyen 15. Kawalan oleh Pengerusi
Seksyen 16. Setiausaha
Seksyen 17. Kehadiran bukan anggota pada mesyuarat Majlis
Seksyen 18. Mempengerusikan mesyuarat
Seksyen 19. Kuorum
Seksyen 20. Perjalanan urusan
Seksyen 21. Memanggil mesyuarat
Seksyen 22. Minit
Seksyen 23. Aturan urusan mesyuarat
Seksyen 24. Salinan diperakui bagi ketetapan
Seksyen 25. Permohonan cuti oleh Pengerusi dan anggota lain
Seksyen 26. Tindakan dalam hal yang mendesak
Seksyen 27. Jawatankuasa
Seksyen 28. Pewakilan kewajipan dan kuasa Majlis
Seksyen 29. Saraan anggota majlis
Seksyen 30. Pelantikan pegawai dan pekhidmat Majlis
Seksyen 31. Tatatertib
Seksyen 32. Jawatankuasa tatatertib
Seksyen 33. Peraturan-peraturan tatatertib
Seksyen 34. Lembaga Rayuan Tatatertib
Seksyen 35. Pengenaan surcaj
Seksyen 36. Notis tunjuk sebab sebelum surcaj
Seksyen 37. Amaun surcaj
Seksyen 38. Pemberitahuan surcaj
Seksyen 39. Penarikan balik surcaj
Seksyen 40. Mendapatkan surcaj
Seksyen 41. Majlis boleh menerima pakai peraturan-peraturan, dsb.
Seksyen 42. Kerahsiaan
Seksyen 43. Pekhidmat awam
Seksyen 44. Majlis boleh menentukan tatacaranya sendiri

BAHAGIAN III - PELANTIKAN MUFTI, KUASA DALAM HAL EHWAL AGAMA, JAWATANKUASA FATWA DAN FATWA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA YANG BERKEPENTINGAN NASIONAL

Seksyen 45. Pelantikan Mufti dan Timbalan Mufti
Seksyen 46. Fungsi Mufti
Seksyen 47. Jawatankuasa Fatwa
Seksyen 47A. Melantik mana-mana orang dan jawatankuasa kecil
Seksyen 48. Kuasa Jawatankuasa Fatwa untuk menyediakan fatwa
Seksyen 49. Tatacara membuat fatwa
Seksyen 50. Fatwa yang disiarkan dalam Warta adalah mengikat
Seksyen 51. Pindaan, ubah suaian atau pembatalan fatwa
Seksyen 52. Fatwa yang berhubung dengan kepentingan nasional
Seksyen 53. Meminta pendapat daripada Jawatankuasa Fatwa
Seksyen 54. Qaul muktamad yang hendaklah diikuti

BAHAGIAN IV - MAHKAMAH SYARIAH

Seksyen 55. Penubuhan Mahkamah Syariah
Seksyen 56. Pelantikan Ketua Hakim Syarie
Seksyen 57. Pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah
Seksyen 58. Pelantikan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah
Seksyen 59. Pelantikan Hakim Mahkamah Rendah Syariah
Seksyen 60. Pendaftar-Pendaftar
Seksyen 61. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah
Seksyen 62. Bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah
Seksyen 63. Rayuan kepada Mahkamah Tinggi Syariah
Seksyen 64. Permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu
Seksyen 65. Perakuan pewarisan
Seksyen 66. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Tinggi Syariah
Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah
Seksyen 68. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah
Seksyen 69. Keanggotaan Mahkamah Rayuan Syariah
Seksyen 70. Keputusan ikut majoriti
Seksyen 71. Penerusan prosiding di Mahkamah Rayuan Syariah walaupun Hakim tiada
Seksyen 72. Mahkamah terbuka
Seksyen 73. Bahasa
Seksyen 74. Bidang kuasa tidak meliputi orang bukan Islam
Seksyen 75. Tindakan bersaling
Seksyen 76. Pelindungan Hakim, pegawai Mahkamah, dll.
Seksyen 77. Jawatankuasa Kaedah-Kaedah Mahkamah Syariah

BAHAGIAN V - PENDAKWAAN DAN PERWAKILAN

Seksyen 78. Ketua Pendakwa Syarie dan Pendakwa Syarie
Seksyen 79. Pegawai Penguat Kuasa Agama
Seksyen 80. Peguam Syarie

BAHAGIAN VI - PERUNTUKAN KEWANGAN

Baitulmal dan Tatacara Kewangan Majlis

Seksyen 81. Penubuhan Baitulmal
Seksyen 82. Anggaran pendapatan dan perbelanjaan
Seksyen 83. Perbelanjaan Majlis
Seksyen 84. Akaun bank
Seksyen 85. Akaun dan laporan tahunan

Zakat dan Fitrah

Seksyen 86. Kuasa memungut zakat dan fitrah
Seksyen 87. Kuasa membuat peraturan-peraturan
Seksyen 88. Rayuan

Wakaf, Nazr dan Amanah

Seksyen 89. Majlis menjadi pemegang amanah tunggal wakaf, nazr dan amanah
Seksyen 90. Peletakhakan harta wakaf, nazr dan amanah pada Majlis
Seksyen 91. Sekatan bagi pewujudan amanah khairat
Seksyen 92. Pendapatan daripada wakaf dan nazr
Seksyen 93. Modal wakaf dan nazr
Seksyen 94. Pengertian surat cara tentang wakaf atau nazr
Seksyen 95. Penyiaran senarai harta wakaf, nazr dan amanah

BAHAGIAN VII - MASJID

Seksyen 96. Majlis menjadi pemegang amanah tunggal bagi masjid dan tanah yang berkaitan dengannya
Seksyen 97. Sekatan tentang penubuhan masjid dan penalti
Seksyen 98. Penubuhan masjid
Seksyen 99. Penyenggaraan masjid dan kawasannya
Seksyen 100. Pelantikan Pegawai Masjid
Seksyen 101. Tauliah Pegawai Masjid
Seksyen 102. Tempoh jawatan Pegawai Masjid
Seksyen 103. Kawalan ke atas dan arahan kepada Pegawai Masjid
Seksyen 104. Jawatankuasa Kariah
Seksyen 105. Pengecualian masjid

BAHAGIAN VIII - PUNGUTAN KHAIRAT

Seksyen 106. Pungutan khairat

BAHAGIAN IX - MEMELUK AGAMA ISLAM

Seksyen 107. Kehendak-kehendak bagi pemelukan agama Islam
Seksyen 108. Saat memeluk agama Islam
Seksyen 109. Kewajipan dan obligasi muallaf
Seksyen 110. Pendaftar Muallaf
Seksyen 111. Pendaftaran muallaf
Seksyen 112. Perakuan Memeluk Agama Islam
Seksyen 113. Pengiktirafan muallaf sebagai orang Islam
Seksyen 114. Penentuan sama ada orang yang tidak didaftarkan ialah seorang muallaf
Seksyen 115. Kesalahan memberikan maklumat palsu
Seksyen 116. Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan
Seksyen 117. Keupayaan untuk memeluk agama Islam

BAHAGIAN X - PENDIDIKAN AGAMA

Seksyen 118. Jawatankuasa Tauliah

BAHAGIAN XI - AM

Seksyen 119. Keluar daripada agama Islam
Seksyen 120. Kuasa am untuk membuat peraturan-peraturan
Seksyen 121. Pemansuhan
Seksyen 122. Kecualian dan peralihan

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA

SENARAI PINDAAN
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.