ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN III - MAHKAMAH SYARIAHSeksyen 63. Peruntukan peralihan ke atas kes-kes dalam pertimbangan.


Bagi maksud menyelesaikan kes-kes dan perkara-perkara yang masih dalam pertimbangan Mahkamah Syariah dan masih belum diselesaikan pada masa mula berkuatkuasa Enakmen ini, peruntukan-peruntukan mengenai prosedur dalam Enakmen ini hendaklah dipakai setakat mana yang boleh melainkan jika pemakainya menyebabkan ketidakadilan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.