ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN V - KEWANGANSeksyen 75. Pengertian suratcara.


Jika pada pendapat Majlis makna atau efek mana-mana suratcara atau perisytiharan yang mewujudkan atau melibatkan sesuatu wakaf atau nazar am adalah samar-samar atau tidak berketentuan, Majlis boleh mempertimbangkannya dan bertindak mengikut keputusannya melainkan jika Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan menitahkan selainnya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.