ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN V - KEWANGANSeksyen 69. Kumpulanwang Khairat Am di bawah Enakmen 1982.


Kumpulan Wang yang dikenali sebagai "Kumpulanwang Khairat Am" di bawah Enakmen 1982 hendaklah dianggap sebagai Kumpulan Wang Khairat Am di bawah Enakmen ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.