ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN III - MAHKAMAH SYARIAHSeksyen 45. Perlantikan Hakim Mahkamah Rendah Syariah.


(1) Hakim Mahkamah Rendah Syariah hendaklah dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan atas perakuan Ketua Hakim Syarie.

(2) Tiada seorangpun boleh dilantik menjadi Hakim Mahkamah Rendah Syariah kecuali dia adalah seorang anggota Perkhidmatan Pegawai Syariah Negeri Pahang atau Perkhidmatan Awam.

(3) Semua perlantikan dibawah subseksyen (1) hendaklah disiarkan dalam Warta.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.